Lưu ý:

  • Bảng tra cứu này được trình bày theo thứ tự A-Z theo HỌ của TÁC GIẢ, dưới mỗi tác giả lại được trình bày theo thứ tự của tên TÁC PHẨM (không tính chữ “the” hay “a”)
  • Cách tra cứu: theo bảng chữ cái hoặc tổ hợp Ctrl + F để tìm tên sách/tác gi

– A

Aciman, Andre

Youtube:

Goodreads:

Ahern, Cecilia

Goodreads:

Abertali, Becky

Anderson, Jodi Lynn

Andrews, Jesse

Asher, Jay

Atwood, Margaret

– B

Backman, Fredrik

Bardugo, Leigh

Barrico, Alessandro

Black, Holly

Bowman, Akemi Dawn

Boyle, Mark

Boyne, John

Bradbury, Ray

Brown, Dan

  • Digital Fortress (Pháo Đài Số)
  • The Lost Symbol (Biểu tượng thất truyền)
Burns, David D.

Nguyễn, Tường Bách

– C

Cavallaro, Brittany

Christie, Agatha

Clare, Cassandra

Coelho, Paulo